1. OBJECTE I ACCEPTACIÓ

El present avís legal regula l’ús del lloc web https://elcaganer.cat (d’ara endavant, la web), del qual és titular Market El Caganer SL, NIF B10824407.

L’accés a la web del Caganer és totalment voluntari, i qui accedeix a navegar en ella, s’atribueix la condició d’usuari d’aquesta, la qual cosa implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en el present Avís Legal, i de les seves possibles modificacions. L’usuari s’obliga a fer un ús correcte de la web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i el present Avís Legal.

L’usuari respondrà enfront del Caganer o davant tercers, de qualssevol mal i/o perjudici que pogués causar-se a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Així mateix, en visitar la pàgina, l’usuari assumeix, coneix i accepta que les dades i les informacions sobre els serveis que apareixen en la web són de caràcter informatiu i, en tot moment, poden contenir errors, imprecisions o no estar actualitzats.

El Caganer es reserva el dret a suspendre temporalment, o a anul·lar definitivament, sense necessitat de preavís, l’accessibilitat de la seva pàgina web per a mantenir-la, reparar-la, actualitzar-la, millorar-la o cancel·lar-la.

Pot transmetre’ns els seus dubtes utilitzant les dades de contacte que figuren en el punt següent.

2. IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIONS

El Caganer, en compliment de la Llei 34/2002 (11 de juliol) de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informa de les seves dades:

Denominació social: El Caganer SL
N.I.F.: B10824407
Telèfon: 611 045 424
Correu electrònic: hola@elcaganer.cat

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i El Caganer es consideraran eficaços, amb caràcter general, quan es realitzin a través de qualsevol dels mitjans detallats anteriorment.

3. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ

Els usuaris poden visitar lliurement les pàgines del Caganer, a excepció d’aquelles que s’incloguin en àrees restringides o de subscripció.

L’usuari es compromet a utilitzar les pàgines del Caganer de conformitat amb la llei espanyola i normativa comunitària, amb la present Nota Legal, amb les condicions particulars d’uns certs serveis i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en el seu coneixement, sempre respectant la moral i les bones pràctiques generalment acceptades, i amb l’ordre públic.

El Caganer rebutja qualsevol responsabilitat en relació amb la informació que es trobi fora d’aquesta web o del seu control i / o de la qual no sigui autor, no sent responsable, en particular, de l’actualització, correcció i / o exactitud els continguts als quals tingui accés el visitant a través de la web, així com de la seva legalitat i idoneïtat.

4. POLÍTICA DE PRIVACITAT

Quan necessitem obtenir informació personal de l’usuari, sempre li demanarem de manera expressa que ens la proporcioni voluntàriament. Les dades sol·licitades a través dels formularis de recollida de dades de la nostra web o altres vies que pugui utilitzar El Caganer, seran incorporats a un fitxer que pot incloure tractament de dades de caràcter personal, del qual és responsable El Caganer.

El Caganer tractarà les dades de manera confidencial i exclusivament amb la finalitat d’oferir la informació sol·licitada o gestionar les peticions de serveis sol·licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals està la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

Així mateix, El Caganer cancel·larà o rectificarà les dades quan resultin inexactes, incomplets o hagin deixat de ser necessaris o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb el que es preveu en el Reglament (UE) 2016/679.
L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se al contacte de protecció de Dades (CPD) referenciat més a baix.

El Caganer adopta els nivells de seguretat corresponents requerits pel Reglament (UE) 2016/679 i altra normativa aplicable.

La nostra política respecte a correu electrònic se centra a remetre únicament comunicacions que vostè hagi sol·licitat rebre. Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic, li oferirem a través dels mateixos la possibilitat d’exercir el seu dret de cancel·lació i renúncia a la recepció d’aquests missatges, de conformitat amb el que es disposa en el Títol III, article 22 de la Llei 34/2002 de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

5. INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

D’acord amb el que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679 es posa en el seu coneixement la següent informació sobre el tractament de dades personals.
Responsable: Market El Caganer SL
Contacte de Protecció de Dades:
El Caganer
hola@elcaganer.cat

Finalitat: La finalitat de la seva creació és la gestió comercial i contractual amb els expositors i restauradors, així com respondre a les peticions d’informació dels usuaris de la web.

Legitimació: La base legal per al present tractament és la sol·licitud realitzada pels expositors i restauradors en particular i els usuaris en general.

Destinataris: Els destinataris de la informació són els departaments i delegacions en els quals s’organitza El Caganer, en part o íntegrament. Altres destinataris de la informació són també les entitats oficials públiques o privades que, per obligació legal o necessitat material, hagin d’accedir a les dades, a l’efecte de la correcta prestació dels serveis sol·licitats / contractats, que constitueix la finalitat del tractament d’aquestes dades. En aquells casos en què per raó del seu tractament sigui necessària la intervenció d’algun subcontractista, podran comunicar les seves dades personals a les entitats proveïdores, exclusivament, amb la fi prèviament descrita.
Drets: En qualsevol moment, vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i/o portabilitat de les dades mitjançant escrit dirigit al contacte de Protecció de Dades (CPD) en l’adreça establerta a l’inici d’aquest punt. També pot revocar els consentiments a altres tractaments. També pot sol·licitar més informació en el CPD sobre els tractaments realitzats.

En cas que consideri que s’han vulnerat els seus drets pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent.

Conservació: Les dades recollides seran conservades mentre siguin rellevants per a El Caganer i no s’hagi exercit els drets de supressió, oposició, limitació del tractament. Així mateix les dades seran sempre conservats mentre puguin ser requerits per les autoritats conforme a la legislació vigent

6. POLÍTICA DE COOKIES

Quan necessitem obtenir informació per part seva, sempre li demanarem de manera expressa que ens la proporcioni voluntàriament. Les dades sol·licitades a través dels formularis de recollida de dades de la web o altres vies seran incorporats a un fitxer que pot incloure el tractament de dades de caràcter personal del qual és responsable El Caganer.

El Caganer tractarà les dades de manera confidencial i exclusivament amb la finalitat d’oferir la informació sol·licitada o gestionar les peticions de serveis sol·licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals ja la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

Així mateix, El Caganer cancel·larà o rectificarà les dades quan resultin inexactes, incomplets o hagin deixat de ser necessaris o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb el que es preveu en el Reglament (UE) 2016/679.
L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se al Contacte de protecció de Dades (CPD) referenciat més a baix.

El Caganer adopta els nivells de seguretat corresponents requerits pel Reglament (UE) 2016/679 i altra normativa aplicable.
La nostra política respecte a correu electrònic se centra a remetre únicament comunicacions que vostè hagi sol·licitat rebre. Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic, li oferirem a través dels mateixos la possibilitat d’exercir el seu dret de cancel·lació i renúncia a la recepció d’aquests missatges, de conformitat amb el que es disposa en el Títol III, article 22 de la Llei 34/2002 de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

7. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El contingut de la web està subjecte al que es disposa en la normativa vigent que regula la propietat intel·lectual i, per tant, no podrà ser reproduït, modificat, distribuït, comunicat públicament o a tercers, ni emmagatzemat sense autorització prèvia El Caganer. L’ús indegut del contingut de la web podrà ser considerat una infracció de les normes reguladores de l’autor. Els usuaris han d’abstenir-se d’obtenir o intentar obtenir els continguts de la web El Caganer utilitzant mitjans o procediments diferents dels llocs a disposició o indicats a aquest efecte en les pàgines on es trobin. En cas que aquesta pàgina no sigui propietat de El Caganer haurà de comptar amb els permisos d’aquesta corresponents, sol·licitats de manera expressa i per escrit.

8. POLÍTICA DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

El desenvolupament sostenible, en tota la seva amplitud, és present en les actuacions del Caganer, des de l’establiment de les estratègies a llarg termini fins a les activitats quotidianes.
Pretenem contribuir a aconseguir els objectius globals per a erradicar la pobresa, protegir el planeta i assegurar la prosperitat per a tots, com a part implicada en l’agenda de desenvolupament sostenible 2030.
Aquesta cultura implica una manera d’entendre l’organització que ha de generar valor compartit per a tots, incloent-hi les generacions futures.
Hem d’actuar segons els principis de la responsabilitat social corporativa, integrant variables ambientals, culturals, econòmiques, socials i ètiques en tota la cadena de valor.

Hem desenvolupat polítiques concretes basades en els principis d’inclusió, integritat, responsabilitat i transparència.
– Codi ètic, de bon govern. Gestió ètica i socialment responsable.
– Política de gestió integrada (Q +). Qualitat, medi ambient i seguretat i salut.
– Política de compra sostenible. Política d’innovació sostenible.

9. POLÍTICA DE COMPRA SOSTENIBLE

Integrem als proveïdors en la gestió sostenible
Com a empresa de serveis tenim implantada una estratègia de compra sostenible per l’impacte rellevant dins de la cadena de valor.

Compromís: Els proveïdors han d’estar compromesos amb la sostenibilitat de forma alineada amb l’organització.

Abast: Els criteris sostenibles a valorar en les compres abasten aspectes econòmics, socials, ambientals, incloent-hi l’enfocament del cicle de vida, la ubicació, el transport utilitzat, els materials utilitzats, el cost, la igualtat d’oportunitats en l’ocupació, la contractació de persones amb discapacitat i ús de materials a fi del seu cicle de vida.

Col·laboració: Suport a proveïdors no iniciats en sostenibilitat. Aprenem de les millors pràctiques dels nostres proveïdors.
Col·laborem amb els proveïdors, els ensenyem i aprenem. Ens inspiren per a alinear la nostra política de sostenibilitat.